REGULAMIN SPRZEDAŻY HURTOWEJ

B2B & DROPSHIPPING

WWW.CLARIQ.PL

 

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.clariq.pl prowadzony jest przez Joannę Gilewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „MyClariq Joanna Gilewska”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z zakładem głównym pod adresem: ul. Władysława Wysockiego 2 lokal 9, 15-167 Białystok, NIP: 5432018943, REGON: 200335214, e-mail: info@clariq.pl, telefon: +48 509 910 576.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.clariq.pl.
 3. Definicje:
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.clariq.pl,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.),
 3. Sprzedawca –  Joanna Gilewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MyClariq Joanna Gilewska”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z zakładem głównym pod adresem: ul. Władysława Wysockiego 2 lokal 9, 15-167 Białystok, NIP: 5432018943, REGON: 200335214, e-mail: info@clariq.pl, telefon: +48 509 910 576,
 4. Partner – wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018  r. poz. 1025, 1104), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
 6. Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 7. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Partnera,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Partnera, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 9. Licencja – odpłatne prawo do składania Zamówień na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i z zastosowaniem cennika rabatowego właściwego dla wybranego rodzaju Licencji,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Partnera, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, składane poprzez formularz Zamówienia dostępny za pośrednictwem Konta Partnera z opłaconą Licencją,
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 12. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Partnerem a Sprzedawcą,
 13. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Partnerowi agregację (tj. dowolne dodawanie i usuwanie) wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Partner może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Partnerem a Sprzedawcą,
 15. Dowód zakupu – faktura VAT potwierdzająca zakup Produktu,
 16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Partnerom automatycznego otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
 17. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §6 i 7,
 18. Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza Zamówienia,
 3. prowadzeniu Newslettera.
 1. Założenie Konta może nastąpić na dwa sposoby:
 1. za pośrednictwem Sprzedawcy,
 2. samodzielnie, poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Partnera,
 3. poprzez wykupienie Licencji za pośrednictwem Konta konsumenckiego.
 1. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji, przed pierwszym logowaniem na Konto założone przez Sprzedawcę lub przed wykupieniem Licencji, Partner proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Partnera, poza jednokrotnym opłaceniem Licencji, o której mowa w §2 pkt 3. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Partnera na adres e-mail Sprzedawcy: info@clariq.pl.
 2. Sprzedawca może zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działania Partnera są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich bądź naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. O powyższym fakcie Sprzedawca poinformuje Partnera niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do Konta.
 4. Partner zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu internetowego. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym www.clariq.pl, niezbędne jest urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

§2.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Partner obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się wyłącznie do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Partner powinien:
 1. zarejestrować w Sklepie internetowym Konto Partnera,
 2. dokonać zakupu Licencji, która pozwoli na dokonywanie zakupów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. wypełnić formularz Zamówienia.
 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 2. Zamówienia, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, będą traktowane jako złożone następnego dnia roboczego.
 4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Partnerowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 5. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Partnera wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu.
 6. Partner, który dokonał zakupu Licencji o określonym standardzie, może w trakcie współpracy zmienić ją na Licencję o wyższym standardzie, zyskując tym samym większe rabaty. Zwiększenie wysokości rabatów nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zakupem Licencji o wyższym standardzie.
 7. Wyróżnia się trzy rodzaje Licencji – ClariQ Ultra, ClariQ Biznes i ClariQ Pro. Poszczególne Licencje różnią się ceną, wysokością minimalnego obrotu uprawniającego do dodatkowego bonusu oraz wysokością udzielanego rabatu. Szczegóły dotyczące poszczególnych Licencji opisane są w Cenniku, stanowiącym integralną część Regulaminu.
 8. Dodatkowy bonus w wysokości dodatkowych 3% rabatu przyznawany jest co kwartał, jeśli w poprzednim kwartale Partner osiągnął minimalny średni miesięczny obrót, o którym mowa w pkt. 10 (obliczany w stosunku do każdej placówki sprzedażowej danego Partnera).
 9. Każdy Partner ma możliwość korzystania z systemu sprzedaży w modelu dropshippingu, którego szczegółowe zasady zostały opisane w Zasadach sprzedaży w modelu dropshippingu. Rozpoczęcie sprzedaży w modelu dropshippingu wymaga akceptacji ww. Zasad, które stają się wówczas integralną częścią stosunku prawnego pomiędzy Sprzedawcą a Partnerem, nawiązanego w wyniku akceptacji treści Regulaminu.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i szkody wynikające z podania przez Partnera niekompletnych lub błędnych danych dotyczących parametrów Zamówienia i jego wysyłki.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości rabatu z zakupionej Licencji po jej wykupieniu przez Partnera. W takim przypadku zawiadamia Partnera na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nie później niż 30 dni przed wejściem zmian w życie.

 

§3.

PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. O całkowitej kwocie Zamówienia Partner informowany jest każdorazowo przed jego złożeniem.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie ceny Produktu, będące wynikiem oczywistej omyłki lub nieprawidłowego działania systemu informatycznego, a także innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji ceny po dokonaniu zamówienia przez Partnera.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (faktura VAT).
 4. Partner może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
 1. płatność przy odbiorze osobistym,
 2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 3. płatność za pobraniem.
 1. Wyboru płatności dokonuje Partner podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 5 b) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane nie wcześniej niż po wpłynięciu 100% wartości Zamówienia na konto bankowe Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może umożliwić Partnerowi skorzystanie z tzw. płatności terminowej, której maksymalny termin wynosi 21 dni. Maksymalna kwota Zamówienia z odroczonym terminem płatności to 2000 zł na jeden punkt sprzedażowy.
 4. W sytuacji, o której mowa w pkt. 7 powyżej, możliwe jest wyłączenie przez Sprzedawcę możliwości skorzystania z opcji płatności terminowej w przypadku niedotrzymania terminów wcześniejszych płatności.
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Partner nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Partnera do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Partnera drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Partner upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury VAT będą wysyłane drogą mailową na adres e-mail Partnera podany podczas zakładania Konta w formie umożliwiającej ich pobranie i wydrukowanie. W przypadku chęci skorzystania przez Partnera z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

 

§5.

DOSTAWA

 

 1. Partner może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 1. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą i po otrzymaniu wiadomości e-mail od Sprzedawcy o możliwości odbioru Produktu z siedziby Sprzedawcy lub innego Partnera,
 2. dostarczenie Produktów na adres Partnera podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską (DPD, GLS, DHL, FEDex, InPost Kurier, Geis, UPS, Paczka w Ruchu, Dostawa na ORLEN, Poczta Polska - Paczka 48, Pocztex - Paczka 24),
 3. dostarczenie Produktów na adres Partnera podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską.
 4. odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.
 1. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Partnera podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Partner.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Partner jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej bądź innego wybranego przez Partnera przewoźnika.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Partnerowi Produkty wolne od wad.
 6. Partner zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 7. Partnerowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

§6.

REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

 

 1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Partner obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera, jednakże dodatkowo, zawsze jest on dołączany do każdej przesyłki wysyłanej przez Sprzedawcę.
 3. Przed podpisaniem przez Partnera protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Partner może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie lub działowi reklamacji.
 5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Partner powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@clariq.pl.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Partnera przesyłki z powodu jej uszkodzenia, należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
 7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera, dlatego Partner proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
 8. Sprzedawca nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia przesyłki podczas transportu, a jedynie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej na rzecz Partnera.
 9. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:

MyClariQ

ul. Słonimska 24 lok. U10

15-028 Białystok

 

 

§7.

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE

 

 1. Sprzedawca ponosi ograniczoną odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na co Partner wyraża zgodę.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od daty wydania Produktu Partnerowi.
 3. Z chwilą otrzymania Produktu, Partner zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia jego stanu.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Partner powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia wady, w przeciwnym razie traci on uprawnienia z tytułu rękojmi. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie formularza reklamacji (Załącznik nr 1) przed jego upływem.
 5. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Partnera. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1. Partner jest proszony o przesłanie wypełnionego formularza do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@clariq.pl.
 6. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu pod rygorem nierozpatrzenia reklamacji.
 7. Partner zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na swój koszt. Do momentu otrzymania Produktu przez Sprzedawcę, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 8. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:

 

MyClariQ

ul. Słonimska 24 lok. U10

15-028 Białystok

 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Partnera reklamacji w przeciągu 30 dni kalendarzowych.
 3. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Partnera – a w szczególności monitora – nie mogą stanowić podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Partnera, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia) lub podjęcie działań na żądanie Partnera przed zawarciem umowy. Ponadto Partner może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w celach marketingowych w zgodzie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

§9.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.clariq.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.clariq.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
 2. działania lub zaniechania Partnera oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Partner ponosi odpowiedzialność,
 3. utworzenie Konta Partnera przez osoby nieposiadające do tego odpowiedniego umocowania od Partnera,
 4. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Partnera oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Partnera,
 5. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Partner, a które uniemożliwiają Partnerowi poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
 6. skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Partnera w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 7. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in.  o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
 8. za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Partnera, powstałe wskutek przekazania przez Partnera błędnych danych,
 9. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Partnera z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Partnera. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie internetowej  www.clariq.pl, z zastrzeżeniem §2 pkt 14.
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Prawo do wyboru mediatora przysługuje Sprzedawcy, na co Partner wyraża zgodę.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według miejsca siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie odnoszą się do kupujących będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.

 

 

Zapoznaj się również z zasadami sprzedaży w Modelu DROPSHIPPING - kliknij

oferujemy

najwyższą jakość

sprzedajemy

tylko naturalne kosmetyki

zapewniamy

szybką dostawę produktów

Strefa wiedzy

Suplementy diety
Dlaczego Narine jako priobiotyk
DLACZEGO NARINE JAKO PROBIOTYK   Probiotyk "Narine" jest wytwarzany przy użyciu czystej kultury bakterii kwasu mlekowego Lactobacill... czytaj więcej
Zdrowie i uroda
SYSTEM ENDOCANNABINOID
SYSTEM ENDOCANNABINOID Relaksacja, jedzenie, sen, opieka, równowaga  "Jedno z nowych i wyróżnionych odkryć w nauce". &n... czytaj więcej